Njoftim për privatësinë e televotimit në konkursin e këngës në Eurovizion 2024
 • e shtunë, 20 prill 2024

Njoftim për privatësinë e televotimit në konkursin e këngës në Eurovizion 2024

SEKSIONI 4 – NJOFTIM PËR PRIVATËSINË E TELEVOTIMIT NË KONKURSIN E KËNGËS NË EUROVIZION 2024

Informacioni i mëposhtëm synon t'ju ofrojë ju si pjesëmarrës në televotimin e Eurovizionit 2024 (Televotim) një përmbledhje të të dhënave personale që mbledhim dhe përpunojmë rreth jush kur votoni nëpërmjet thirrjes telefonike dhe për të drejtat tuaja sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.

Si kontrollues të përbashkët të të dhënave, ne

EBU-ja (The European Broadcasting Union – Union Européenne de Radio Télévision, L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand- Saconnex, Genève, Switzerland,

së bashku me

RADIO TELEVIZIONIN SHQIPTAR (RTSH), rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë duke vepruar si transmetues pjesëmarrës për Shqipërinë në ESC 2024

dhe transmetuesit e tjerë pjesëmarrës që marrin pjesë në ESC 2024 (lista e të cilëve përfshihet në fund të këtij njoftimi)

dhe

Once Germany GmbH (formerly known as digame GmbH), Schanzenstrasse 38 D-51063 Cologne, Germany (the Company)

janë të përkushtuar të mbrojnë të dhënat tuaja personale dhe të respektojnë privatësinë tuaj në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, veçanërisht Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave 2016/679 (GDPR) dhe Aktin Federal Gjerman për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG). Ne nuk do t'i përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të tjera përveç atyre të përcaktuara më poshtë.

EBU, Transmetuesit Pjesëmarrës dhe Kompania kanë ekzekutuar marrëveshje specifike dhe të veçanta të kontrollorëve të përbashkët në përputhje me nenin 26 të GDPR, përmbajtja kryesore e të cilit është e disponueshme sipas kërkesës në ambientet e EBU ose të Kompanisë.

Cilat kategori të të dhënave personale do të konsiderohen të nevojshme?

­­­­­­­­­­­Ne do të përpunojmë vetëm të dhënat personale që marrim kur ju votoni ose me telefonatë ose duke dërguar mesazhe SMS (qoftë të dërguara drejtpërdrejt ose nëpërmjet aplikacionit ESC) duke përdorur lidhjet e ofruara nga ofruesi juaj i rrjetit fiks ose celular ose ofruesi i pagesave.

Kur e bëjmë këtë, ne – në varësi të vendit tuaj të origjinës – do të mbledhim nga ju kategoritë e mëposhtme të të dhënave nëse është e aplikueshme:

 • Numri juaj i telefonit celular (MSISDN – Numri i Rrjetit Digjital të Shërbimeve të Integruara të Stacionit Celular) ose numri i telefonit fiks (CLI – Identifikimi i linjës së telefonuesit)
 • Data dhe ora në të cilën keni marrë pjesë në Televotim
 • Numri i këngës që keni votuar
 • Emri i ofruesit tuaj të rrjetit fiks ose celular
 • Lloji i kontratës së ofruesit të rrjetit që keni (me parapagesë, kontratë)
 • Mënyra e pagesës dhe origjina që është zgjedhur.

Cilat janë qëllimet e përpunimit dhe cila është baza ligjore për këtë?

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të interesit tonë legjitim (Neni 6 Para. 1 (f) GDPR) me qëllim:

 • llogaritjen dhe gjenerimin e rezultateve të vlefshme dhe zyrtare të ESC-së në bazë të votave të audiencës (përfshirë tuajën) për të gjeneruar rezultatet zyrtare që përcaktojnë renditjen e këngëve të futura në ESC dhe fituesin e saj;
 • gjenerimi i statistikave të grumbulluara për votimin në ESC;
 • publikimi i rezultateve/votave të grumbulluara dhe anonime.

Kush do të ketë akses në të dhënat tuaja personale?

Për të marrë pjesë në Televotim, ju do të përdorni një shërbim telekomunikacioni të lehtësuar nga transportuesi juaj kombëtar i telekomunikacionit dhe/ose grumbulluesi i cili mund t'i përcjellë një pjesë ose të gjitha të dhënat tuaja personale kompanisë për të mundësuar llogaritjen e një rezultati të vlefshëm të audiencës.

Brenda Kompanisë, të dhënat tuaja personale do të bëhen të disponueshme për departamentet që kanë nevojë për to për të përmbushur detyrimet kontraktuale dhe ligjore të kompanisë. Ofruesit e shërbimeve dhe agjentët zëvendësues që punojnë për Kompaninë mund të marrin gjithashtu të dhëna personale për qëllime të tilla, me kusht që të marrin përsipër të ruajnë, në veçanti, konfidencialitetin dhe integritetin. Marrës të tillë mund të jenë, për shembull, ofrues të shërbimeve të IT-së ose telekomunikacionit.

Nuk do të ketë transferim të të dhënave personale për marrësit jashtë Kompanisë. Përderisa EBU është kontrollues i përbashkët me Transmetuesit Pjesëmarrës dhe Kompaninë në lidhje me Televotimin, Kompania nuk do t'i transferojë të dhënat tuaja personale tek EBU dhe Transmetuesit pjesëmarrës të cilët do të marrin nga Kompania vetëm rezultate anonime për qëllimet e listuara më sipër. Do të publikohen vetëm rezultatet e grumbulluara dhe anonime.

A do të transferohen të dhënat personale në një vend të tretë apo një organizatë ndërkombëtare?

Votat e hedhura jashtë Gjermanisë do t'i transferohen Kompanisë në Gjermani për t'i përpunuar ato dhe nuk do të operohet asnjë transferim i mëtejshëm. Kompania nuk do të transferojë të dhëna personale në vende të treta jashtë Zonës Ekonomike Europiane.

Sa kohë do të mbahen tek ne të dhënat e mia personale?

Kompania do të përpunojë dhe ruajë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa kërkohet për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale dhe ligjore.

Pasi të dhënat personale të mos kërkohen më për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose ligjore, ato do të fshihen rregullisht, përveç nëse përpunimi i tyre i mëtejshëm – për një periudhë të caktuar kohore kërkohet për qëllimet e mëposhtme:

 • Përmbushja e detyrimeve të ruajtjes lidhur me ligjin tregtar dhe tatimor,
 • Kodi Tregtar Gjerman (HGB), Kodi Tatimor (AO), Akti i Pastrimit të Parave (GwG). Këto ligje përgjithësisht specifikojnë periudhat e ruajtjes për qëllime arkivimi dhe dokumentimi që variojnë nga dy deri në dhjetë vjet.

Cilat janë të drejtat tuaja?

Ju keni të drejtë të aksesoni të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni që ato të korrigjohen në rast pasaktësie ose të fshihen në rast se nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe përpunuar.

Në disa raste, ju keni të drejtë të kërkoni një kufizim të procesit, për transportueshmëri të të dhënave ose të kundërshtoni procesin. Çdo pëlqim që jepni për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne mund të tërhiqet në çdo kohë. Ju lutemi vini re se tërheqja e pëlqimit do të zbatohet vetëm për të ardhmen. Procesi që ka ndodhur përpara tërheqjes së pëlqimit nuk do të ndikohet prej tij.

Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja duke dërguar kërkesën tuaj me postë në privacy@digame.de.

Nëse konsideroni se përpunimi i të dhënave tuaja personale përbën shkelje të ligjit(eve) për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në Shtetin Anëtar të Bashkimit Evropian të vendit tuaj të zakonshëm të vendbanimin, vendin tuaj të punës ose vendin ku ka ndodhur shkelja.

Si mund të kontaktoni zyrtarët tanë të Mbrojtjes së të Dhënave?

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë njoftim të privatësisë, mund të kontaktoni:

Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave të Kompanisë në privacy@digame.de

Data e hyrjes në fuqi dhe ndryshimet

Ky Njoftim i Privatësisë hyn në fuqi nga 19 Prill 2024

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të plotë, për të ndryshuar, modifikuar, shtuar ose hequr pjesë të këtij Njoftimi të Privatësisë në çdo kohë.

Lista e transmetuesve pjesëmarrës në ESC 2024

Name

Street

ZIP/Postal

Code

City

Country/Region

Radiotelevisioni Shqiptar

Rruga Ismail Qemali 11

1008

Tirana

ALBANIA

Public Television Company of Armenia

CJSC

26 G. Hovsepyan Str.

0047

Yerevan

ARMENIA

Special Broadcasting Service

14 Herbert Street

NSW 2064

Artarmon

AUSTRALIA

Oesterreichischer Rundfunk

Hugo-Portisch-Gasse 1

1136

Vienna

AUSTRIA

Ictimai

241 Sharifzadeh

1012

Baku

AZERBAIJAN

Radio-Télévision Belge de la

Communauté française

52 Boulevard Auguste

Reyers

1044

Brussels

BELGIUM

Hrvatska Radiotelevizija

Prisavlje 3

10000

Zagreb

CROATIA

Cyprus Broadcasting Corporation

Rik Avenue 2120

Aglantzia

1397

Nicosia

CYPRUS

Ceska Televize

Kavci Hory

14070

Praha 4

CZECHIA

DR

DR Byen, Emil Holms

Kanal 20

0999

Copenhagen

DENMARK

Eesti Rahvusringhaaling - Estonian

Public Broadcasting

Gonsiori 27

15029

Tallinn

ESTONIA

Oy Yleisradio Ab

Radiokatu 5

24

Helsinki

FINLAND

France Télévisions

7, Esplanade Henri de

France

75015

Paris Cedex 15

FRANCE

Georgian Public Broadcaster

68, M. Kostava Street

0171

Tbilisi

GEORGIA

Norddeutscher Rundfunk

Rothenbaumchaussee

132-134

20149

Hamburg

GERMANY

Hellenic Broadcasting Corporation

432 Messogheion

Avenue

15342

Agia Paraskevi, Athens

GREECE

Rikisutvarpid (Icelandic National

Broadcasting services

Efstaleiti 1

150

Reykjavik

ICELAND

Raidio Telefis Eireann

Donnybrook

 

Dublin 4

IRELAND

Israeli Public Broadcasting Corporation

Kremenetsky 6

6789906

Tel Aviv

ISRAEL

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Viale Mazzini 14

00195

Rome

ITALY

Latvijas Televizija

Zakusalas Krastmala 3

1509

Riga

LATVIA

Lietuvos Radijas Ir Televizija

S. Konarskio st. 49

03123

Vilnius

LITHUANIA

RTL

3, boulevard Pierre

Frieden

L-1543

Kirchberg

LUXEMBOURG

Public Broadcasting Services Ltd.

75 St Luke's Road

PTA 1022

G'mangia

MALTA

SEKSIONI 5 – NJOFTIM PËR PRIVATËSINË E TELEVOTIMIT NË KONKURSIN E KËNGËS NË EUROVIZION 2024

Informacioni i mëposhtëm synon t'ju ofrojë ju si pjesëmarrës në televotimin e Eurovizionit 2024 (Televotim) një përmbledhje të të dhënave personale që mbledhim dhe përpunojmë rreth jush kur votoni nëpërmjet thirrjes telefonike dhe për të drejtat tuaja sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.

Si kontrollues të përbashkët të të dhënave, ne

EBU- ja (The European Broadcasting Union – Union Européenne de Radio Télévision, L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand- Saconnex, Genève, Switzerland,

së bashku me

RADIO TELEVIZIONIN SHQIPTAR (RTSH), rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë duke vepruar si transmetues pjesëmarrës për Shqipërinë në ESC 2024

dhe transmetuesit e tjerë pjesëmarrës që marrin pjesë në ESC 2024 (lista e të cilëve përfshihet në fund të këtij njoftimi)

dhe

Once Germany GmbH (formerly known as digame GmbH), Schanzenstrasse 38 D-51063 Cologne, Germany (the Company)

janë të përkushtuar të mbrojnë të dhënat tuaja personale dhe të respektojnë privatësinë tuaj në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, veçanërisht Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave 2016/679 (GDPR) dhe Aktin Federal Gjerman për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG). Ne nuk do t'i përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të tjera përveç atyre të përcaktuara më poshtë.

EBU, Transmetuesit Pjesëmarrës dhe Kompania kanë ekzekutuar marrëveshje specifike dhe të veçanta të kontrollorëve të përbashkët në përputhje me nenin 26 të GDPR, përmbajtja kryesore e të cilit është e disponueshme sipas kërkesës në ambientet e EBU ose të Kompanisë.

Cilat kategori të të dhënave personale do të jenë të nevojshme?

Ne do të përpunojmë vetëm të dhënat personale që operatori i Votimit ESC merr kur ju votoni në internet nëpërmjet Platformës së Votimit.

Kur ta bëjë këtë, operatori i Votimit ESC – në varësi të vendit të origjinës – do të mbledhë ose do të ketë akses në kategoritë e mëposhtme të të dhënave nga ju nëse është e aplikueshme:

• Gjeolokimi IP

•Të dhënat e votimit Metadata

- Për cilat këngë keni votuar

- Vula kohore

• Të dhënat e pagesës

- Detajet e kartës së kreditit (numri i kartës, data e skadimit të kartës, lloji i kartës, banka e lëshuesit të kartës, detajet e vërtetimit 3D Secure)

- Shuma e pagesës

- ID unike e mënyrës së pagesës

- Gjurmët e gishtave (identifikon klientët që kthehen, potencialisht lidh pagesat e kartave të ndryshme të pagesave)

- Vendi i bankës

- Data dhe ora e transaksionit

- Mënyra e pagesës dhe origjina që është zgjedhur

- Adresa e emailit

- Emri

Ju lutemi vini re se operatori ESC Voting nuk ruan të dhënat tuaja bankare ose të dhënat e kartës së pagesës, të cilat përpunohen vetëm nga ofruesit e caktuar të pagesave si Kontrollues i Pavarur. Megjithatë, ofruesit e pagesave mund t'i ofrojnë operatorit të Votimit ESC qasje në të dhënat tuaja të pagesës (siç renditen më lart) për të na mundësuar të zbulojmë vota mashtruese ose jo të pranueshme ose të verifikojmë çdo kërkesë për rimbursim.

Cilat janë qëllimet e përpunimit dhe cila është baza ligjore për këtë?

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të interesit tonë legjitim (Neni 6 Para. 1 (f) GDPR) me qëllim:

 • llogaritjen dhe gjenerimin e rezultateve të vlefshme dhe zyrtare të ESC-së në bazë të votave të audiencës (përfshirë tuajën) për të gjeneruar rezultatet zyrtare që përcaktojnë renditjen e këngëve të futura në ESC dhe fituesin e saj;
 • zbulimin e votave false ose jo të pranueshme ose verifikimin e ndonjë kërkese për rimbursim;
 • gjenerimi i statistikave të grumbulluara për votimin në ESC;
 • publikimi i rezultateve/votave të grumbulluara dhe anonime.

Kush do të ketë akses në të dhënat tuaja personale?

Ne do t'i ndajmë të dhënat tuaja personale me ofruesit e mëposhtëm të shërbimeve që veprojnë si përpunues në emrin tonë me të cilët operatori i Votimit ESC ka lidhur një marrëveshje për përpunimin e të dhënave (DPA) në përputhje me nenin 28 GDPR dhe që do të përpunojë të dhënat tuaja për qëllime të ndryshme si p.sh. hosting, shpërndarja e përmbajtjes etj.

- Ofruesi i jashtëm i pritjes që vepron si procesor

Platforma e Votimit mbahet nga një ofrues i jashtëm i shërbimit (host). Të dhënat personale të mbledhura në Platformën e Votimit ruhen në serverët e hostit.

Ofruesi ynë do të përpunojë të dhënat tuaja vetëm në masën e nevojshme për të përmbushur përmbushjen e detyrimeve të tij dhe për të ndjekur udhëzimet tona në lidhje me këto të dhëna.

- Ofruesit e rrjetit të shpërndarjes së përmbajtjes që veprojnë si përpunues

Transferimi i informacionit ndërmjet shfletuesit tuaj dhe Platformës së Votimit drejtohet teknikisht nëpërmjet rrjetit të shpërndarjes së përmbajtjes. Kjo na mundëson të rrisim disponueshmërinë globale dhe aftësitë e performancës së Platformës së Votimit.

- Ofruesit e shërbimeve të pagesave që veprojnë si kontrollues të pavarur të veçantë

Ne integrojmë shërbimet e pagesave të kompanive të palëve të treta në Platformën e Votimit. Kur vazhdoni me pagesën për votat tuaja, të dhënat tuaja të pagesës (siç renditen më lart) përpunohen nga ofruesit e shërbimeve të pagesave si kontrollues të pavarur të të dhënave për qëllime të përpunimit të pagesave. Për këto transaksione, ju e pranoni se të dhënat tuaja personale do të përpunohen në përputhje me bazën ligjore përkatëse dhe njoftimin e privatësisë nga ofruesit e shërbimeve për të cilat Ne nuk kemi asnjë përgjegjësi. Ju pranoni që ofruesit e pagesave do t'i ofrojnë operatorit të Votimit ESC qasje në të dhënat tuaja të pagesës (siç renditen më lart) për të na mundësuar të zbulojmë vota jo të vërteta ose jo të pranueshme ose të verifikojmë çdo kërkesë për rimbursim.

- Brenda operatorit të votimit të ESC

Të dhënat tuaja personale janë të aksesueshme për anëtarë të ndryshëm të stafit që veprojnë nën autoritetin e operatorit të Votimit ESC dhe në përputhje me udhëzimet tona. Ndërsa EBU dhe Transmetuesi pjesëmarrës janë kontrollues të përbashkët me operatorin e Votimit ESC në lidhje me Votimin me pagesë në internet, operatori i Votimit ESC nuk do t'ua transferojë të dhënat tuaja personale atyre dhe ata do të marrin nga operatori i Votimit ESC vetëm rezultate anonime për qëllimet e listuara më sipër. Do të publikohen vetëm rezultatet e grumbulluara dhe anonime.

 A do të transferohen të dhënat personale në një vend të tretë apo një organizatë ndërkombëtare?

Ju lutemi vini re se sa herë që të dhënat tuaja personale u transferohen përpunuesve ose palëve të treta të vendosura në vende jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, të cilat nuk konsiderohen nga Komisioni Evropian për të garantuar një nivel adekuat të mbrojtjes për të dhënat personale, ne do të sigurojmë që masat e duhura të zbatohen sipas me legjislacionin kombëtar dhe evropian në fuqi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Ne, në veçanti, do të përdorim klauzola standarde kontraktuale të miratuara nga Komisioni Evropian për të siguruar mbrojtjen e duhur. Për më tej privacy@digame.de.

Sa kohë do të mbahen tek ne të dhënat e mia personale?

Kompania do të përpunojë dhe ruajë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa kërkohet për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale dhe ligjore.

Pasi të dhënat personale të mos kërkohen më për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose ligjore, ato do të fshihen rregullisht, përveç nëse përpunimi i tyre i mëtejshëm – për një periudhë të caktuar kohore kërkohet për qëllimet e mëposhtme:

Përmbushja e detyrimeve të ruajtjes lidhur me ligjin tregtar dhe tatimor,

 • Kodi Tregtar Gjerman (HGB), Kodi Tatimor (AO), Akti i Pastrimit të Parave (GwG). Këto ligje përgjithësisht specifikojnë periudhat e ruajtjes për qëllime arkivimi dhe dokumentimi që variojnë nga dy deri në dhjetë vjet.

Përdorimi i cookies (skedarëve)

Platforma e Votimit përdor cookie për të funksionuar. Cookies janë skedarë të vegjël teksti të vendosur në shfletuesin e kompjuterit tuaj (ose pajisje tjetër digjitale të përdorur) nga faqet e internetit që ju vizitoni. Ata janë të mundësuar nga ne për të zbuluar dhe mbrojtur kundër pagesave jo të vërteta. Këto cookie nuk kërkojnë pëlqim dhe nuk mund të refuzohen nëse dëshironi të vizitoni Platformën e Votimit, pasi ato janë rreptësisht të nevojshme për funksionimin e duhur të shërbimeve tona.

Ju lutemi referojuni tabelës më poshtë për të gjithë informacionin përkatës në lidhje me këto cookie (skedarë).

Domain that places the

cookie

Pale e pare ose or e trete

cookie

Informacioni perpunuar

Qellimi

Baza ligjore per perpunim

Runnin g

Time

Koha

Possibility for third parties to have access

Mundesia qe te kene akses pale te treta

company.com

First party Cookie

IP address

The cookie is strictly necessary to provide a service expressly requested by the subscriber or the final

user.

Legitimate interest

 

Interesi legjitim

Session

 

Sesioni

no

Cookies që kërkojnë pëlqim

Përveç kësaj, Platforma e Votimit përdor cookie të tjera që nuk janë cilësuar si të nevojshme dhe kërkojnë pëlqimin tuaj. Ju lutemi referojuni tabelës më poshtë për të gjithë informacionin përkatës mbi këto cookie të përdorura nga Platforma e Votimit.

Domain that places the cookie

First-party or third- party cookie

Information processed

(Informacioni I perpunuar)

Legal base for processing

(Baza ligjore per perpunim)

Possibility for third parties to have access

Mundesia qe te kene akses pale te treta

company.com

Third party Cookie (pala e trete)

IP Address

Consent

Other Company

Publikimi në rrjetet sociale

Ne mund të ofrojmë funksionalitet të ndarjes së përmbajtjes për platformat e palëve të treta. Kur ridrejtoheni në këto platforma, cookies mund të vendosen në pajisjen tuaj kur vizitoni websitet ose aplikacionet e tyre. Ju lutemi referojuni politikave përkatëse të privatësisë së këtyre platformave për të mësuar më shumë.

Cilat janë të drejtat tuaja?

Ju keni të drejtë të aksesoni të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni që ato të korrigjohen në rast pasaktësie ose të fshihen në rast se nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe përpunuar.

Në disa raste, ju keni të drejtë të kërkoni një kufizim të procesit, për transportueshmëri të të dhënave ose të kundërshtoni procesin. Çdo pëlqim që jepni për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne mund të tërhiqet në çdo kohë. Ju lutemi vini re se tërheqja e pëlqimit do të zbatohet vetëm për të ardhmen. Procesi që ka ndodhur përpara tërheqjes së pëlqimit nuk do të ndikohet prej tij.

Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja duke dërguar kërkesën tuaj me postë në privacy@digame.de.

Nëse konsideroni se përpunimi i të dhënave tuaja personale përbën shkelje të ligjit(eve) për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në Shtetin Anëtar të Bashkimit Evropian të vendit tuaj të zakonshëm të vendbanimin, vendin tuaj të punës ose vendin ku ka ndodhur shkelja.

Data e hyrjes në fuqi dhe ndryshimet

Ky Njoftim i Privatësisë hyn në fuqi nga 19 Prill 2024

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të plotë, për të ndryshuar, modifikuar, shtuar ose hequr pjesë të këtij Njoftimi të Privatësisë në çdo kohë.

Lista e transmetuesve pjesëmarrës në ESC 2024

Name

Street

ZIP/Postal

Code

City

Country/Region

Radiotelevisioni Shqiptar

Rruga Ismail Qemali 11

1008

Tirana

ALBANIA

Public Television Company of Armenia

CJSC

26 G. Hovsepyan Str.

0047

Yerevan

ARMENIA

Special Broadcasting Service

14 Herbert Street

NSW 2064

Artarmon

AUSTRALIA

Oesterreichischer Rundfunk

Hugo-Portisch-Gasse 1

1136

Vienna

AUSTRIA

Ictimai

241 Sharifzadeh

1012

Baku

AZERBAIJAN

Radio-Télévision Belge de la

Communauté française

52 Boulevard Auguste

Reyers

1044

Brussels

BELGIUM

Hrvatska Radiotelevizija

Prisavlje 3

10000

Zagreb

CROATIA

Cyprus Broadcasting Corporation

Rik Avenue 2120

Aglantzia

1397

Nicosia

CYPRUS

Ceska Televize

Kavci Hory

14070

Praha 4

CZECHIA

DR

DR Byen, Emil Holms

Kanal 20

0999

Copenhagen

DENMARK

Eesti Rahvusringhaaling - Estonian

Public Broadcasting

Gonsiori 27

15029

Tallinn

ESTONIA

Oy Yleisradio Ab

Radiokatu 5

24

Helsinki

FINLAND

France Télévisions

7, Esplanade Henri de

France

75015

Paris Cedex 15

FRANCE

Georgian Public Broadcaster

68, M. Kostava Street

0171

Tbilisi

GEORGIA

Norddeutscher Rundfunk

Rothenbaumchaussee

132-134

20149

Hamburg

GERMANY

Hellenic Broadcasting Corporation

432 Messogheion

Avenue

15342

Agia Paraskevi, Athens

GREECE

Rikisutvarpid (Icelandic National

Broadcasting services

Efstaleiti 1

150

Reykjavik

ICELAND

Raidio Telefis Eireann

Donnybrook

 

Dublin 4

IRELAND

Israeli Public Broadcasting Corporation

Kremenetsky 6

6789906

Tel Aviv

ISRAEL

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Viale Mazzini 14

00195

Rome

ITALY

Latvijas Televizija

Zakusalas Krastmala 3

1509

Riga

LATVIA

Lietuvos Radijas Ir Televizija

S. Konarskio st. 49

03123

Vilnius

LITHUANIA

RTL

3, boulevard Pierre

Frieden

L-1543

Kirchberg

LUXEMBOURG

Public Broadcasting Services Ltd.

75 St Luke's Road

PTA 1022

G'mangia

MALTA

/rtsh.al